Wörterlischte

Es hat 3393 Einträge.
In der Wörterliste suchen...
Mundart Hochdeutsch
aadue (aado)
antun (angetan)
Aussprache - aadue (aado)
Aafang, en
Anfang
Aussprache - Aafang
aafangs
anfangs
Aussprache - aafangs
Aafau, en
Anfall
Aussprache - Aafau
aafo (aagfange)
anfangen (angefangen)
Aussprache - aafo (aagfa(ng)è)
aafordere (aagforderet)
anfordern (angefordert)
Aussprache - aafordèrè (aagfordèrèt)
aafroge (aagfrogt)
anfragen (angefragt)
Aussprache - aafrogè (aagfrogt)
aafuure (aagfuuret)
Erde führen, um beim Pflügen die letzte Furche zu füllen
Aussprache - aafùùrè (aagfùùrèt)
aafüüre (aagfüüret)
Feuer entfachen
Aussprache - aafüürè (aagfüürèt)
Aagabe
Angaben
Aussprache - Aagabè
aagäh (aaggäh)
1) angeben (angegeben), 2) Schwung geben
Aussprache - aagäh (aggäh)
Aagebot, es
Angebot
Aussprache - Aagebot
Aaghörige, en / zwe Aaghörigi
Angehöriger / Angehörige
Aussprache - Aaghörigè / Aaghröigi
aagnäm
angenehm
Aussprache - aagnäm
aagoh (aagange)
angehen (angegangen)
Aussprache - aagoo (aagangè)
aagrifig
angriffslustig
Aussprache - aagrìfig
aaha (aagha)
tragen (getragen)
Aussprache - aaha (aagha)
Aahänger, en
Anhänger
Aussprache - Aahängèr
aahänke (aaghänkt)
anhängen (angehängt)
Aussprache - aahänkè (aaghänkt)
Aahou, en
Anschnitt, erstes Stück vom Brot
Aussprache - aahou